Privacyverklaring

Wij, Zorgburo De Liemers, nemen jouw privacy serieus en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Niet alleen omdat wij voldoen aan de privacyregelgeving, maar ook vanuit zorgperspectief. Het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg is ons doel. Een voorwaarde daarbij is dat je erop kunt vertrouwen dat wij je privacy respecteren en veilig omgaan met jouw persoonsgegevens. Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid is onderdeel van de kwaliteitsstandaarden voor al onze zorgverleners, ongeacht de functie die zij uitoefenen.

Deze privacyverklaring legt uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens die je via onze website (www.zorgburodeliemers.nl) en door de door Zorgburo De Liemers beheerde portals aan ons verstrekt. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen. Wij raden je aan om deze privacyverklaring aandachtig te lezen.

Algemeen
Wij verwerken jouw persoonsgegevens bij bezoek aan onze website, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Zorgburo De Liemers, gevestigd aan de Babberichseweg 23, 6901JV in Zevenaar (KvK-nr: 53202791).

Soorten persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 1. Naam, voornamen, voorletters, burgerservicenummer, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die we nodig hebben om te kunnen behandelen, zoals ook het bankrekeningnummer van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger;
 2. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder 1;
 3. Dezelfde gegevens zoals beschreven bij punt 1, maar dan van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige cliënten;
 4. Gegevens zoals beschreven bij punt 1 van de gezins- of familieleden van de cliënt of van anderen die geïnformeerd worden over het welzijn van de cliënt;
 5. Gegevens over de gezondheidstoestand die van belang zijn voor een goede behandeling of begeleiding van de cliënt;
 6. Andere bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling of begeleiding van de cliënt;
 7. Gegevens betreffende de gevolgde en te volgen behandeling van de cliënt;
 8. Gegevens over het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
 9. Gegevens over de verzekering van de cliënt;
 10. Andere gegevens die wij nodig hebben om jou hoogwaardige zorg te kunnen bieden.

Doeleinden van verwerking
We kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling of begeleiding;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor je de gegevens aan ons hebt verstrekt, tenzij wij hiervoor jouw toestemming ontvangen of dit anderszins vanwege wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Verwerkingsgrondslag
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één van de onderstaande grondslagen:

 • Het aangaan en uitvoeren van een (behandelings-)overeenkomst;
 • Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Zorgburo De Liemers
 • Noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Toestemming van de cliënt;
 • Het vervullen van een aan Zorgburo De Liemers opgedragen taak met betrekking tot het uitoefenen van openbaar gezag of het vervullen van een taak van algemeen belang.

Verstrekking aan derden
Wij geven de verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen als dat echt nodig is voor de zorgverlening en aanverwante diensten. Zo heeft Zorgburo De Liemers als zorginstelling de verplichting om gegevens over benodigde en geleverde zorg te delen met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar en gemeenten. Deze uitwisseling van gegevens vindt plaats via beveiligde verbindingen.
In bijzondere situaties kan Zorgburo De Liemers ook aan andere instanties verplicht worden om gegevens over jou te verstrekken; bijvoorbeeld in geval van een justitieel onderzoek.

Voor haar bedrijfsvoering maakt Zorgburo De Liemers gebruik van verschillende computer- en softwareprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden deze en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. We sluiten een verwerkersovereenkomst af waarmee we de leverancier verplichten om net zo zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan als Zorgburo De Liemers dat zelf doet.

Voor intern gebruik van persoonsgegevens geldt dat alleen medewerkers die op basis van hun functie bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken, hiertoe zijn geautoriseerd. Alleen zij hebben toegang tot de verschillende systemen die door Zorgburo De Liemers worden gebruikt.

Wij delen gegevens dus alleen met derden als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken, doen wij dit alleen nadat we toestemming hebben verkregen.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. De website maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken.

Beveiligen en bewaren
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw gegevens tegen te gaan. Ondanks deze vergaande inspanningen kunnen wij geen absolute garantie geven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Als er een incident met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden waarvan we denken dat dit voor jou een risico oplevert, dan stellen wij je zo snel mogelijk op de hoogte.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat we de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde zorg en/of een andere dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zo is Zorgburo De Liemers op grond van de wet verplicht uw dossier 20 jaar te bewaren.

Inzage, wijzigen, wissen van gegevens of beperking van de verwerking
Je kunt contact opnemen met onze cliëntadministratie via clientadministratie@zorgburodeliemers.nl voor een verzoek tot inzage, wijziging of het wissen van jouw gegevens, om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking of voor het intrekken van toestemming voor het delen van informatie met derden. Ook voor al je andere vragen over je gegevens kun je bij de cliëntadministratie terecht.

Zorgburo De Liemers stelt alles in het werk om te voldoen aan jouw rechten op basis van de AVG. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Mocht Zorgburo De Liemers om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten heeft over de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan. Zorgburo De Liemers heeft een functionaris gegevensbescherming. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2022.

Wil je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming of heb je de indruk dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik. Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming door het onderstaande formulier in te vullen.